Suomitutka-palvelun rekisteriseloste

 1. 1.Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

  Sanoma Media Finland Oy
  Y-tunnus: 1515901-4
  Osoite: Töölönlahdenkatu 2, PL 35, 00100 Helsinki

 2. 2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Mikko Paakkunainen
  Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
  mikko.paakkunainen@sanoma.com
  09-1221

  Asiakaspalvelu: info@suomitutka.fi

 3. 3.Rekisterin nimi

  Suomitutka-palvelun käyttäjärekisteri

 4. 4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Suomitutka on tutkimuspaneeli, jonka kautta Sanoma ja kolmannet osapuolet voivat lähettää rekisteröidyille kyselyitä erilaisista aiheista ymmärtääkseen paremmin kuluttajien odotuksia, mieltymyksiä ja mielipiteitä. Lisäksi Sanoma pyrkii rekisteröidyn päätelaitteelle asetettavan evästeen tai muun vastaavan tunnisteen avulla ymmärtämään, miten sen palveluita käytetään.

  Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

  • mielipide- ja markkinatutkimukseen
  • sopimussuhteen hoitamiseksi
  • liiketoiminnan kehittämiseksi
  • markkinointiin
  • profilointiin
  • tilastolliseen analysointiin
  • mahdollisten väärinkäyttötapausten selvittämiseksi sekä
  • muihin vastaaviin perusteltuihin käyttötarkoituksiin.

 5. 5.Kuvaus tiedoista

  Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  Suomitutka -kyselypaneeli

  1) Rekisteröidyn antamat henkilötiedot

  a) Käyttäjätunnus
  b) Sähköpostiosoite
  c) Muut mahdolliset käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

  2) Rekisteröidyn antamat sosiodemograafiset tiedot

  a) Sukupuoli
  b) Syntymävuosi
  c) Sosioekonominen asema
  d) Koulutusaste
  e) Tulotaso
  f) Postinumero
  g) Maa, josta rekisteröity palvelua käyttää

  3) Kyselytutkimustiedot

  a) rekisteröidyn vastaukset kyselyihin

  Tietoja käsitellään pääsääntöisesti kootusti. Rekisterinpitäjä säilyttää käyttäjän antamat henkilötiedot (ryhmä 1) erillään toisista tietoryhmistä (ryhmä 2-3). Rekisterinpitäjä ei yhdistä käyttäjän antamia henkilötietoja muihin tietoihin, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai käyttäjän pyynnöstä muuta johdu.

 6. 6.Säännönmukaiset tietolähteet

  Suomitutka–kyselypaneelissa tietoja kerätään rekisteröitymislomakkeen, rekisteröidyn vastaamien kyselyjen sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden kautta Sanoman evästekäytännön mukaisesti: https://sanoma.com/fi/tietosuoja/evastekaytannot.

 7. 7.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ulkopuolelle henkilötietolain sallimin tavoin.

  Rekisterinpitäjä ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin se takaa sopimusjärjestelyin, että alihankkijoille siirrettyjä henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 8. 8.Rekisteröidyn tarkastusoikeus

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

  Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 9. 9.Rekisterin suojauksen periaatteet

  Manuaalinen aineisto


  Manuaalista aineistoa ei ole.

  Sähköisesti tallennetut tiedot


  Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

  Tiedot kerätään pilvipalveluun ja/tai tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisteröidyn antamat henkilötiedot (kohdassa 5 kuvattu tietoryhmä 1) säilytetään erillään muista palveluiden kautta kerättävistä tiedoista (tietoryhmät 2-3). Alihankkijoiden käyttämisellä pyritään varmistamaan se, että kenelläkään toimijalla ei ole samanaikaisesti käytössä kaikkia Suomitutka-palvelun kautta kerättyjä tietoja.