Käyttäjäsopimus

1. Osapuolet
Nämä ehdot ovat olennainen osa Suomitutka–paneelia (”Paneeli”) koskevaa sopimusta (”Sopimus”), joka on solmittu seuraavien osapuolten kesken:
  1. 1. Sanoma Media Finland Oy, y-tunnus 1515901-4, osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki (”Sanoma”).
  1. 2. Täysivaltainen henkilö, joka on hyväksynyt Sopimuksen www.suomitutka.fi –palvelussa (”Palvelu”) tai sähköpostitse (”Jäsen”). Sanoma ja Jäsen ovat molemmat jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”.
2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus
Suomitutka on tutkimuspaneeli, jonka kautta Jäsenet vastaavat kyselyihin erilaisista aiheista. Sanoma hyödyntää kyselyiden vastauksia sekä Jäsenen antamia perustietoja ymmärtääkseen paremmin kuluttajien odotuksia, mieltymyksiä ja mielipiteitä.
Kyselyiden vastauksia käsitellään yhdistämättä niitä Jäsenen yhteystietoihin tai nimeen, paitsi jos kyselyssä kysytään erikseen yhteystietoja. Kyselyiden vastausten perusteella muodostetaan segmenttejä, joita Sanoma voi yhdistää Jäsenen Sanoman palveluiden käytöstä havainnoituihin tietoihin luodakseen tilastollisia malleja mainonnan ja markkinoinnin kohdentamista varten. Tietoja ei hyödynnetä yksilötasolla.
Sanoma mahdollistaa myös kolmansille osapuolille kyselytutkimukset, joissa kolmas osapuoli saa anonyymeja vastauksia haluamiinsa aiheisiin, mutta ei saa tietoonsa Jäsenen henkilötietoja. Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia Paneeliin osallistumisen ehdoista.
3. Paneeliin osallistuminen
Paneeliin osallistuminen edellyttää, että Jäsen rekisteröityy palveluun ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.
Jäsenen on asuttava Suomessa. Jäsenellä saa olla ainoastaan yksi jäsenyys kussakin Paneelissa. Jos Sanoma havaitsee, että samalla henkilöllä on useita jäsenrekisteröintejä, Sanomalla on oikeus poistaa muiden jäsentilien rekisteröinti. Usealla saman perheen jäsenellä on oikeus osallistua Paneeliin, mutta yhteen tutkimukseen saa vastata ainoastaan yksi samaa päätelaitetta käyttävä Jäsen, ellei tutkimuksen erityisissä säännöissä toisin mainita.
Jäsenelle ilmoitetaan ennen kutakin tutkimusta osallistumisesta suoritettava korvaus sekä aika, joka osallistumisen arvioidaan vievän. Jäsen sitoutuu vastaamaan totuudenmukaisesti ja huolellisesti kysymyksiin tutkimuksissa, joihin osallistuu, sekä antamaan aina oikeat tiedot sukupuolestaan, iästään tai muista kysyttävistä taustatiedoista.
Jäsen antaa Sanomalle rajoittamattoman oikeuden ilman eri korvausta käyttää kaikkea materiaalia, jonka Jäsen antaa tutkimuksissa, mukaan lukien oikeus valmistaa esimerkkejä/kopioita, julkistaa materiaalia sekä muuttaa materiaalia ja luovuttaa sitä muille.
Suomitutka.fi -palvelu sisältöineen on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Sanomalla ja sen sopijakumppaneilla. Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Sanoman etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.
4. Palkkio
Jäsenellä on oikeus saada maksu ansaitsemistaan korvauksista, kun kokonaiskorvaus saavuttaa tai ylittää vähimmäissumman, joka määritetään henkilökohtaisella paneelitilillä. Korvaus maksetaan Jäsenelle Paneelin kotisivulla annettujen maksuvaihtoehtojen mukaisesti. Tietyissä maksuvaihtoehdoissa saatetaan periä tapahtumakohtainen maksu.
Sanoma ei takaa Jäsenelle tiettyä korvaustasoa, ja se pidättää itselleen oikeuden korvaustasojen, maksurajojen sekä maksuvaihtoehtojen muuttamiseen. Jäsenen kokonaiskorvaus voi olla enintään kymmenen (10) euroa kuukaudessa ja satakaksikymmentä (120) euroa vuodessa. Jäsen on vastuussa mahdollisten verojen maksamisesta.
Jos Sanoma arvioi, että Jäsenen antamat vastaukset ovat tai saattavat olla ristiriidassa näiden ehtojen kanssa, Sanomalla on oikeus peruuttaa kyseisessä tutkimuksessa ansaittu korvaus. Kolmen tällaisen tapahtuman jälkeen Jäsenen tili poistetaan ja Jäsenen oikeus ansaittuihin korvauksiin mitätöityy.
5. Henkilötietojen käsittely
Jäsenen henkilötietoja käsitellään Sanoman tietosuojalausekkeen, Paneelin palvelukohtaisen tietosuojakuvauksen ja kulloinkin voimassaolevan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
6. Vastuunrajoitus
Jäsenyys Paneelissa ei oikeuta Jäsentä tiettyyn tutkimusten tai palkkioiden vähimmäismäärään. Sanoman näiden ehtojen mukainen vastuu rajoittuu Jäsenen toteennäyttämiin välittömiin vahinkoihin, joita Jäsenelle aiheutuu Sanoman tuottamuksellisesta sopimusrikkomuksesta. Sanoman korvausvelvollisuus ei missään tilanteessa ylitä Jäsenelle maksetun palkkion keskiarvoa viimeisten kolmen vuoden ajalta.
7. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
Sopimus astuu voimaan, kun Jäsen on hyväksynyt nämä ehdot sähköisesti. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Jäsen tai Sanoma voi milloin tahansa päättää jäsenen jäsenyyden Paneelissa. Jos Jäsen itse pyytää jäsenyyden päättämistä, kertyneitä maksamattomia korvauksia ei makseta.
Sanoma pidättää itselleen oikeuden poistaa Jäsenen rekisteröinti ja päättää Sopimus välittömin vaikutuksin, jos (i) Jäsen ei ole osallistunut tutkimuksiin viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana, (ii) Jäsen ei täytä Paneeliin osallistumisen edellytyksiä tai (iii) Jäsen ei Sanoman arvion mukaan ole noudattanut Sanoman kulloiseenkin tutkimukseen osallistumista koskevia sääntöjä ja ohjeita.
Osapuoli voi purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli rikkoo Sopimuksen olennaista ehtoa eikä kohtuullisessa ajassa huomautuksesta korjaa toimintaansa.
8. Muut ehdot
8.1 SOVELLETTAVA LAKI
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännöt.
8.2 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Sanomalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja lainsäädännön, valuuttakurssien, verojen ja muiden viranomaismääräysten muutoksista sekä ennalta arvaamattomista, Sanoman vaikutuspiirin ulkopuolella olevista seikoista johtuen. Muutokset astuvat voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä. Muut muutokset tehdään molempien Osapuolten suostumuksin.
8.3 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Sopimusta ei voida siirtää osaksikaan kenellekään kolmannelle. Sanoma saa siirtää Sopimuksen tai sen osan toiselle Sanoma-konserniin kuuluvalle yhtiölle taikka kolmannelle liiketoimintakaupan, yritysjärjestelyn tai vastaavan toimenpiteen yhteydessä.
8.4 YLIVOIMAINEN ESTE
Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle Osapuolelle, lukuun ottamatta mahdollista maksuvelvollisuutta, tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättämisestä, jos täyttämättä jättäminen johtuu sellaisesta tapahtumasta tai olosuhteista, joihin Osapuoli ei ole voinut vaikuttaa ja Osapuoli ilmoittaa asiasta viipymättä ja tekee kaikki kohtuulliset toimenpiteet velvoitteen täyttämiseksi. Tällaisella ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan muun muassa internet-liikenteessä tai muussa tietoliikenteessä olevia häiriöitä tai katkoksia, jotka eivät johdu Osapuolista.
8.5 SOPIMUSEHDON PÄTEMÄTTÖMYYS
Jos jokin Sopimuksen ehdoista todettaisiin lainvastaiseksi, ehtoa muutetaan ja tulkitaan siten, että se mahdollisimman hyvin vastaa alkuperäisen ehdon tarkoitusta niin pitkälle, kuin pakottava laki sallii. Sopimuksen muut ehdot pysyvät tällöin voimassa.
8.6 YHTEYSTIEDOT
Sanoma Media Finland Oy
Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
Puhelin: 09-1221